close

Ochrana osobních údajů & Podmínky použití webového sídla dle nařízení GDPR

FORMULÁR PRO ODSTOPENÍ OD SMLOUVY

Nacházíte se na webovém rozhraní www.shirttuning.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost:
Shirt Industries, s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 24708488
DIČ: CZ24708488
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167764
adresa pro doručování: Shirt Industries, s.r.o., Náměstí 213, Velké Březno 415 01, Česká republika
telefonní číslo: 228 880 582
kontaktní e-mail: info@shirttuning.cz

Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete, registrujete se na něm nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1. Registrace na webovém rozhraní

Na webovém rozhraní se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní e-mail. Registrací je založen uživatelský účet.
Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba e-mailová adresa a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou, v případě, že k zneužití daných údajů došlo z nedbanlivosti ze strany zákazníka.
Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. 
V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu. 
Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní. 
Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.

2. Ochrana osobních údajů

Webové sídlo www.shirttuning.cz, které provozuje naše společnost: Shirt Industries, s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 24708488 a DIČ: CZ24708488
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167764, zpracovává osobní údaje vás - našich zákazníků. Informace týkající se subjektů údajů představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním. 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

2.1 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje mají být námi zpracovávány pro účely výroby objednávky, fakturace, expedice a doručení. Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován váš souhlas. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Navíc máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou vaše osobní údaje zpracovávány (a) v rozsahu identifikační a kontaktní údaje, obrázky, texty a fotky, které jste vložili při tvorbě produktů, emailová adresa, fakturační údaje, a (b) po dobu uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy, z důvodu zákonní reklamační lhůty a případných právních sporů.

2.2 Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo. Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

2.3 Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů vám především umožňujeme přístup k vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní. Vaše osobní údaje jsou na našem webovém rozhraní vyžadované v technicky nutném rozsahu pro vedení účtu a jeho úpravu. Kromě těchto osobních údajů, ukládáme i neosobní údaje, abychom mohli zlepšovat naši nabídku a služby.

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně zprávy vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje můžou být použité při zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového sídla. Při shromažďování těchto údajů na našich serverech nejsou dané údaje spojované s osobou, které se týkali. Takto získané údaje nejsou ani přepojené s údaji z jiných zdrojů. Vaše IP adresa je brzy po ukončení návštěvy na našich stránkách vymazána.

Pokud je potřebné nebo máte možnost při návštěvě našeho webového sídla zadat osobní údaje, prosíme vás, abyste sami zvážili, které údaje nám chcete dobrovolně poskytnout. Některé údaje je nutné vyplnit a jsou povinné, na to aby mohla být vaše objednávka vyrobena a doručena k vám.
Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní. 

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu než nám vyjádříte nesouhlas s jejich zpracováváním. Přihlášením k odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky a to e-mailem. 
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

2.4 Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jsme vedeni v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00054563.
Zpracováním vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. 
Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

2.4.1. Plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);

2.4.2. Dodržení naší právní povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. naše povinnost uchovávat účetní a daňové doklady)

2.4.3. Určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a

2.4.4. Zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence našeho oprávněného zájmu spočívajícího v přímém marketingu.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené: K účelu podle čl. 2.4.1 výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena naše možnost tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle článku 2.4.2, 2.4.3 a/nebo 2.4.4 výše;

K účelu podle čl. 2.4.2 výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání naší příslušné právní povinnosti;

K účelu podle čl. 2.4.3 výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny naše práva či povinnosti ve vztahu k vám, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle čl. 2.4.3 výše před skončením takového řízení;

K účelu zasílání obchodních sdělení podle čl. 2.4.4 výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než vy vyjádříte svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

V případě otázek týkajících se vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat, a to na e-mailové adrese info@shirttuning.cz, případně otázek na našeho přepravce, můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@intime.cz, info@zasilkovna.cz, info@cpost.cz pro ochranu osobních údajů.

Likvidace vašich osobních údajů:

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 2.4.1. 2.4.2, 2.4.3 a 2.4.4 výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Při přenose vašich údajů využíváme šifrování pomocí bezpečnostního protokolu SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s 256-bitovým šifrováním. Tato technika zaručuje vysokou bezpečnost. Přenos šifrovaných dát lehce rozlišíte díky klíči nebo uzavřeného zámku v liště prohlížeče. Pro marketingové účely využíváme službu Facebook pixel a Google Analytics, které neukládají údaje o konkrétních osobách a nabízí statistické vyhodnocení, odkud uživatel přišel, z kterého marketingového zdroje byla uskutečněná objednávka, jaké je všeobecné věkové rozhraní našich zákazníků, z jakých regiónů, vzdělání, pohlaví a podobně. Konkrétního zákazníka není možné spojovat s danými výsledky, které tyto marketingové nástroje nabízí.

2.5 Komu předáváme vaše osobní údaje?

Jsme oprávněni předat vaše osobní údaje příjemcům, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro nás zpracovávat osobní údaje jako naši zpracovatelé.

Vaše osobní údaje budou odevzdané externím přepravcům, osobám podílejícím se na výrobě a dodaní tovaru jako i účtované společnosti. Těmto osobám jsou vaše osobní údaje odevzdávané v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení nebo výrobu tovaru či fakturační zpracování vaší objednávky.
Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě, než jsme uvedli výše.

2.6 Jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte řadu práv, včetně práva požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), jakož i práva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

Pokud se budete domnívat, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na nás s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav. Tím není dotčena vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvním požadavkem. Nemáte zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale my tyto údaje potřebuje k uzavření a plnění smlouvy.

Dále máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.Na základě vaší písemné žádosti odstraníme vaše osobní údaje z databáze a ukončíme jejich zpracování, pokud pro jejich další zpracování není zákonný důvod.Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:


- požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;

- požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). 
My i případní zpracovatelé osobních údajů máme sídlo v České republice a na Slovensku.

3. Služby společnosti Google a soubory cookies

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

3.1 Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o vás společností Google a námi, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

3.2 Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

3.3 Jak Google využívá získaná data?

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

4 Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. 
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

4.1 Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
My jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.
Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

5. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

5.1
Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

5.2
Nemůžeme vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

5.3
Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5.4
Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 23.5.2018